บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

TH | EN

Our Services

ยุง (Mosquitoes)

ปัจจุบันพบว่าโลกนี้มียุงกว่า 3,400 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างน้อย 412 ชนิด เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงลายเสือ เป็นต้น โดยยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยระยะไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย ทั้งนี้ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้ทันที

การกินเลือดของยุงมีความสำคัญต่อด้านการแพร่เชื้อโรค และยุงส่วนมากสามารถบินกระจายจากแหล่งเพาะพันธุ์ได้ไกลประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยการบินทวนลมตามกลิ่นของเหยื่อไป โดยยุงตัวเมียจะมีอายุยืนกว่ายุงตัวผู้ประมาณ 2 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่านั้น หากมีอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างที่เหมาะสม

 

พาหะ โรค
  ยุงก้นปล่อง (Anopheles)   มาลาเรีย , ฟิลาเรีย
  ยุงรำคาญ (Culex)   ฟิลาเรีย , ไข้สมองอักเสบ
  ยุงลาย (Aedes)   เดงกี , ฟิลาเรีย ไข้เลือดออก(Dengue haemorrhagic fever)
  ยุงเสือ (Mansonia)   Leishmaniasis
 

ชีววิทยาของยุง

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะแตกต่างกันมากแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะไข่ (egg) ระยะลูกน้ำ (larva) ระยะตัวโม่ง (pupa) และระยะตัวเต็มวัย (adult) ระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละระยะต้องมีการลอกคราบ (molting)

 1. ระยะไข่
  ไข่ยุงแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะไม่เหมือนกัน จากลักษณะการวางไข่อาจบอกชนิดของกลุ่มยุงได้ ยุงชอบวางไข่บนผิวน้ำ หรือบริเวณชื้นๆ เช่น บริเวณขอบภาชนะเหนือระดับน้ำ ใช้เวลา 2-3 วัน จึงฟักตัวออกเป็นลูกน้ำ
  การวางไข่ของยุงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  • วางไข่ใบเดี่ยวๆ บนผิวน้ำ เช่น ยุงก้นปล่อง
  • วางไข่เป็นแพ (raft) บนผิวน้ำ เช่น ยุงรำคาญ
  • วางไข่เดี่ยวๆ ตามขอบเหนือระดับน้ำ เช่น ยุงลาย
  • วางไข่ติดกับใบพืชน้ำเป็นกลุ่ม เช่น ยุงเสือ หรือยุงฟิลาเรีย
 2. ระยะลูกน้ำ
  ลูกน้ำยุงแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในน้ำต่างชนิดกัน เช่น ตามภาชนะขังน้ำต่างๆ ตามบ่อน้ำ หนอง ลำธาร โพรงไม้ หรือกาบใบไม้ที่อุ้มน้ำเป็นต้น อาหารของลูกน้ำยุงได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนั่นเอง เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย
  ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้ง เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวโม่ง การเจริญเติบโตในระยะลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกน้ำ อาหาร อุณหภูมิ และความหนาแน่นของลูกน้ำด้วย
 3. ตัวโม่ง
  ตัวโม่งรูปร่างผิดไปจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมต่อกับส่วนอก รูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ระยะนี้ไม่เกินอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ระยะนี้สั้นใช้เวลาเพียง 1-3 วัน
 4. ระยะตัวเต็มวัย
  ตัวยุงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนหัว (Head) มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับส่วนอก
  • ส่วนอก (thorax) มีปีก 1 คู่ ด้านบนของอก ปกคลุมด้วยขนหยาบๆ และเกล็ด ซึ่งมีสีและลวดลายต่างๆ กันเราใช้ลวดลายนี้สำหรับแยกชนิดยุง
  • ส่วนท้อง (abdomen) มีลักษณะกลม ยาว ประกอบด้วย 10 ปล้อง แต่จะเห็นชัดเจนเพียง 8 ปล้อง ปล้องที่ 9-10 จะดัดแปลงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ในยุงตัวผู้จะใช้ส่วนนี้แยกชนิดของยุงได้
 

อาหารของยุง

ยุงทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมียยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์ หรือสัตว์ เพื่อช่วยในการเจริญของไข่และใช้สร้างพลังงาน ยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคนและสัตว์ ยุงแต่ละชนิดชอบกินเลือดต่างกัน เลือดจะเข้าไปช่วยในการเจริญของไข่ เวลาที่ยุงออกหากินก็ไม่เหมือนกัน เช่น ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ส่วนยุงรำคาญชอบหากินในเวลากลางคืน ยุงแม่ไก่ชอบหากินตอนพลบค่ำและย่ำรุ่ง เป็นต้น

 

 

สาระน่ารู้

 • ยุงลายที่กัดเราอยู่ทุกวันมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน
 • ยุงลายเป็นพาหะของโรคซิกา และไข้เลือดออก
 • ยุงลายตัวเมียสามารถออกไข่ได้ 30-300 ฟองต่อครั้ง
 • ยุงลายที่ดูดเลือดเป็นอาหารคือ ยุงลายเพศเมีย
 • ยุงลายตัวผู้และยุงลายตัวเมียสามารถทำการผสมพันธุ์กันได้กลางอากาศ
 • สมุนไพรที่สามารถนำมาไล่ยุงลายได้ เช่น ตะไคร้ ยูคาลิปตัส
 

การทำบริการกำจัดยุง

 • ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งภายในและภายนอกอาคาร ว่ามีแหล่งน้ำกักเก็บน้ำที่ไม่มีฝาปิด จานรองกระถาง อ่างบัวที่ไม่มีการเลี้ยงปลา และอื่นๆ
 • ภายในอาคารสามารถฉีดพ่นเคมี โดยใช้เครื่อง ULV เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของยุง
 • ใส่เคมีเกล็ดภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดลูกน้ำ
 • ติดตั้งเวคโทธอร์ อินทูแคร์ มอสควิโต้ แทรป บริเวณที่เหมาะสม เช่น ในสวน มุมมืดภายในบ้าน เพื่อกำจัดลูกน้ำและตัวเต็มวัยของยุง
 • ฉีดพ่นเคมีตามผนังอาคารเพื่อกำจัดตัวเต็มวัยของยุงที่มาเกาะ

 

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม