บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

TH | EN

Why CCS?

“เราใส่ใจคุณภาพงานบริการ เพื่อความสุขของทุกคน”


ความปลอดภัยของสารเคมี

สารเคมีที่ใช้ทุกชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


คุณภาพงานบริการโดยบุคลากรมืออาชีพ

ประสบการณ์ด้านการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ มายาวนานกว่า 37 ปีพนักงานบริการทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านชีววิทยาของแมลงและวิธีการใช้สารเคมีซึ่ง ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008


การตรวจสอบคุณภาพงานบริการแบบครบวงจร

ระบบการนัดหมายและให้บริการลูกค้า เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหางานบริการอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ซี ซี เอส มีการควบคุมกระบวนการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบอย่างระบบ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก United Registrar of Systems Limied (URS)

ซี ซี เอส ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมใช้ผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ซี ซี เอส เป็น สมาชิกกลุ่มผู้ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย ตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อคนและสิ่งแวดล้อม