บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

TH | EN

บริการของเรา

ยุงและแมลงบิน (Mosquitoes and Other Flying Insects)

ปัจจุบันพบว่าโลกนี้มียุงกว่า3,400 ชนิด ในประเทศไทยพบว่ามียุงอย่างน้อย 412 ชนิด เช่น ยุงลาย ยุงรำคาญ ยุงก้นปล่อง ยุงลายเสือ เป็นต้น โดยยุงมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยระยะไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และตัวเต็มวัย ทั้งนี้ยุงเมื่อลอกคราบออกจากระยะตัวโม่งได้ไม่กี่นาทีก็สามารถออกบินได้ทันที

การกินเลือดของยุงมีความสำคัญต่อด้านการแพร่เชื้อโรค และยุงส่วนมากสามารถบินกระจายจากแหล่งเพาะพันธุ์ได้ไกลประมาณ 1-2 กิโลเมตร โดยการบินทวนลมตามกลิ่นของเหยื่อไป โดยยุงตัวเมียจะมีอายุยืนกว่ายุงตัวผู้ประมาณ 2 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่านั้น หากมีอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างที่เหมาะสม

พาหะ โรค
  ยุงก้นปล่อง (Anopheles)   มาลาเรีย , ฟิลาเรีย
  ยุงรำคาญ (Culex)   ฟิลาเรีย , ไข้สมองอักเสบ
  ยุงลาย (Aedes)   เดงกี , ฟิลาเรีย ไข้เลือดออก(Dengue haemorrhagic fever)
  ยุงเสือ (Mansonia)   Leishmaniasis


ชีววิทยาของยุง

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ หมายถึง การเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในแต่ละระยะแตกต่างกันมากแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะไข่ (egg) ระยะลูกน้ำ (larva) ระยะตัวโม่ง (pupa) และระยะตัวเต็มวัย (adult) ระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละระยะต้องมีการลอกคราบ (molting)

 1. ระยะไข่
  ไข่ยุงแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะไม่เหมือนกัน จากลักษณะการวางไข่อาจบอกชนิดของกลุ่มยุงได้ ยุงชอบวางไข่บนผิวน้ำ หรือบริเวณชื้นๆ เช่น บริเวณขอบภาชนะเหนือระดับน้ำ ใช้เวลา 2-3 วัน จึงฟักตัวออกเป็นลูกน้ำ
  การวางไข่ของยุงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
  • วางไข่ใบเดี่ยวๆ บนผิวน้ำ เช่น ยุงก้นปล่อง
  • วางไข่เป็นแพ (raft) บนผิวน้ำ เช่น ยุงรำคาญ
  • วางไข่เดี่ยวๆ ตามขอบเหนือระดับน้ำ เช่น ยุงลาย
  • วางไข่ติดกับใบพืชน้ำเป็นกลุ่ม เช่น ยุงเสือ หรือยุงฟิลาเรีย
 2. ระยะลูกน้ำ
  ลูกน้ำยุงแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในน้ำต่างชนิดกัน เช่น ตามภาชนะขังน้ำต่างๆ ตามบ่อน้ำ หนอง ลำธาร โพรงไม้ หรือกาบใบไม้ที่อุ้มน้ำเป็นต้น อาหารของลูกน้ำยุงได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในนั่นเอง เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย
  ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้ง เมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายกลายเป็นตัวโม่ง การเจริญเติบโตในระยะลูกน้ำใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกน้ำ อาหาร อุณหภูมิ และความหนาแน่นของลูกน้ำด้วย
 3. ตัวโม่ง
  ตัวโม่งรูปร่างผิดไปจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมต่อกับส่วนอก รูปร่างลักษณะคล้ายเครื่องหมายจุลภาค ( , ) ระยะนี้ไม่เกินอาหารเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ระยะนี้สั้นใช้เวลาเพียง 1-3 วัน
 4. ระยะตัวเต็มวัย
  ตัวยุงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  • ส่วนหัว (Head) มีลักษณะกลมเชื่อมติดกับส่วนอก
  • ส่วนอก (thorax) มีปีก 1 คู่ ด้านบนของอก ปกคลุมด้วยขนหยาบๆ และเกล็ด ซึ่งมีสีและลวดลายต่างๆ กันเราใช้ลวดลายนี้สำหรับแยกชนิดยุง
  • ส่วนท้อง (abdomen) มีลักษณะกลม ยาว ประกอบด้วย 10 ปล้อง แต่จะเห็นชัดเจนเพียง 8 ปล้อง ปล้องที่ 9-10 จะดัดแปลงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ ในยุงตัวผู้จะใช้ส่วนนี้แยกชนิดของยุงได้

อาหารของยุง

ยุงทั้ง 2 เพศ กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ส่วนใหญ่ยุงตัวเมียยังต้องการโปรตีนจากเลือดมนุษย์ หรือสัตว์ เพื่อช่วยในการเจริญของไข่และใช้สร้างพลังงาน ยุงตัวเมียเท่านั้นที่กัดคนและสัตว์ ยุงแต่ละชนิดชอบกินเลือดต่างกัน เลือดจะเข้าไปช่วยในการเจริญของไข่ เวลาที่ยุงออกหากินก็ไม่เหมือนกัน เช่น ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ส่วนยุงรำคาญชอบหากินในเวลากลางคืน ยุงแม่ไก่ชอบหากินตอนพลบค่ำและย่ำรุ่ง เป็นต้นสาระน่ารู้

 • ยุงลายที่กัดเราอยู่ทุกวันมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ ยุงลายบ้านและยุงลายสวน
 • ยุงลายเป็นพาหะของโรคซิกา และไข้เลือดออก
 • ยุงลายตัวเมียสามารถออกไข่ได้ 30-300 ฟองต่อครั้ง
 • ยุงลายที่ดูดเลือดเป็นอาหารคือ ยุงลายเพศเมีย
 • ยุงลายตัวผู้และยุงลายตัวเมียสามารถทำการผสมพันธุ์กันได้กลางอากาศ
 • สมุนไพรที่สามารถนำมาไล่ยุงลายได้ เช่น ตะไคร้ ยูคาลิปตัส


แมลงวัน (Housefly)

แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียวและแมลงวันหลังลาย จัดเป็นแมลงพาหะของโรค สามารถนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินอาหาร เช่น บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรคและโรคหนอนพยาธิบางชนิด นอกจากนั้นยังสามารถนำโรคเรื้อน โปลิโอ โรคผิวหนังบางชนิด เช่น คุดทะราด และโรคติดต่อทางตา เช่น โรคตาแดง

 • ก่อให้เกิดความรำคาญ ในพื้นที่มีแมลงวันซุกชุม จะพบว่าแมลงวันเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความรำคาญมากที่สุดทั้งในร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดจนบริเวณที่พักผ่อนหย่อนใจมันจะเป็นตัวก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะระหว่างการรับประทานอาหาร แมลงวันที่พบตามฟาร์มปศุสัตว์ก่อให้เกิดปัญหาด้านปศุสัตว์อย่างมหาศาลได้
 • เป็นตัวพา (carrier) ไข่พยาธิต่างๆ โดยการที่แมลงวันไปหากินบนอาหารที่มีไข่พยาธิอยู่ ไข่พยาธิจะติดไปกับตัวแมลงตามส่วนของลำตัวและในลำไส้ ซึ่งอาจถูกแมลงเขี่ยหลุดลงไปปนกับอาหารที่คนกินได้
 • เป็นตัวนำเชื้อโรคบางชนิดในสัตว์เลี้ยง เช่น เป็นตัวนำ Trypanasoma spp. ซึ่งทำให้เกิดโรคในม้าและลา

แมลงวันมีความสำคัญในการนำโรคติดต่อมาสู่มนุษย์ได้หลายชนิด แต่ชนิดที่ใกล้ชิดกับคนมากมี 3 ชนิด คือ แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียว และแมลงวันลาย เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะกินอาหารและขยายพันธุ์ตามมูลสัตว์ เช่น กองขยะมูลฝอย เศษอาหารเน่าเหม็น


สาระน่ารู้

 • แมลงวันสามารถตอบสนองต่อแสงไวกว่ามนุษย์ถึง 10 เท่า และสามารถขยับปีกได้ประมาณ 180 ครั้งต่อวินาที
 • แมลงวันไม่มีปอด พวกมันสูดอากาศทางช่องตรงกลางลำตัว
 • แมลงวันมีต่อมพิเศษที่บริเวณเท้าซึ่งสามารถผลิตสารเหนียวเหมือนกาวได้


แมลงหวี่ (Drosophila)

การติดตั้งเครื่องดักแมลง (Insect Light Traps)


การทำบริการกำจัดยุงและแมลงบิน

 • สำรวจพื้นที่บริเวณที่เกิดปัญหา สำหรับการวางแผนแบบผสมผสานในการป้องกันและกำจัดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • การกำจัดลูกน้ำยุง โดยทำการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์และบริเวณจุดที่มีปัญหา
 • การฉีดพ่นแบบหมอกควัน สำหรับกำจัดยุงตัวเต็มวัยและกำจัดแหล่งที่อยู่ของยุงภายนอกตัวอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การฉีดพ่นแบบฝอยละเอียด สำหรับกำจัดยุงเช่นกัน แต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง
 • การทำบริการติดตั้งเครื่องดักแมลง (Insect Light Traps)

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม