บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

TH | EN

บริการของเรา

หนู (Rats)

หนูเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คน และสัตว์เลี้ยง อย่างเช่น โรคไข้ฉี่หนู (leptospirosis), โรคไข้หนู (murine thyphus, scrub thyphus), กาฬโรค (plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูต่อสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน ของใช้ต่างๆ และสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ภายในอาคารทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ รวมทั้งการขุดรูอาศัยภายใต้อาคาร ตามคันดิน คันคลอง หรือในท่อระบายน้ำเสีย ทำให้พื้นอาคารทรุด ดินฝั่งตลิ่งทรุด เกิดการอุดตันในท่อระบายน้ำ และทำลายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการทำลายที่เกิดขึ้นนี้เสียหายคิดเป็นมูลค่ามหาศาลในปีหนึ่งๆ

หนู จึงจัดเป็นสัตว์ฟันแทะประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม ที่นำเชื้อโรคที่เป็นอันตรายมาสู่มนุษย์ โดยการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรงกับฉี่ อุจจาระ หรือฝุ่นละอองบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัย โดยมีคุณสมบัติทางด้านชีววิทยาที่สามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี อีกทั้งยังมีลักษณะนิสัย ชอบกัดแทะ ทำลายวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ สายไฟ ท่อน้ำ เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนของผู้อยู่อาศัย


สาระน่ารู้

  • หนูเพียง 1 คู่ สามารถขยายพันธุ์ได้มากกว่า 1,000 ตัวต่อปี
  • หนูนอร์เวย์ มีชื่ออีกอย่างว่า "หนูขยะ-หนูท่อ"
  • ลักษณะเฉพาะของหนูนอร์เวย์ สามารถสังเกตได้ที่บริเวณเท้าซึ่งจะมีขนาดใหญ่และมีขนสีขาว


การทำบริการกำจัดหนู

  • การสำรวจสถานที่ภายในและภายนอกอาคารโดยรอบอย่างละเอียด เพื่อประเมินจุดเสี่ยงต่างๆ สำหรับการวางแผนการทำบริการแบบผสมผสานเพื่อป้องกันและกำจัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ความสำคัญกับหลักสุขอนามัยและความสะอาดของสถานที่

มั่นใจ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม