บริการสำรวจพื้นที่ฟรี! 02-285-4020-24

HOT LINE 062-682-3866

ทำไมต้องกำจัดปลวกและแมลงกับบริษัท ซี ซี เอส?

“เราใส่ใจคุณภาพงานบริการ เพื่อความสุขของทุกคน”

สารเคมีทุกชนิดมีมาตรฐาน
 

ความปลอดภัยของสารเคมี

สารเคมีที่ใช้ทุกชนิดมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้รับการจดทะเบียนและรับรองโดยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรมืออาชีพ
 

คุณภาพงานบริการโดยบุคลากรมืออาชีพ

ประสบการณ์ด้านการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ มายาวนานกว่า 40  ปีพนักงานบริการทุกคนผ่านการฝึกอบรมด้านชีววิทยาของแมลงและวิธีการใช้สารเคมีซึ่ง ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

ตรวจสอบคุณภาพต่อเนื่อง
 

การตรวจสอบคุณภาพงานบริการแบบครบวงจร

ระบบการนัดหมายและให้บริการลูกค้า เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพร้อมในการแก้ไขปัญหางานบริการอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

ISO 9001:2015

ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ซี ซี เอส มีการควบคุมกระบวนการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงการตรวจสอบอย่างระบบ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems Limied (URS)

คณะกรรมการอาหารและยา

ซี ซี เอส ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมใช้ผลิตภัณฑ์ในการประกอบกิจการรับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานกำจัดแมลงในประเทศไทย

ซี ซี เอส เป็น สมาชิกกลุ่มผู้ผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจกำจัดแมลงในประเทศไทย ตามหลักมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อคนและสิ่งแวดล้อม